Ажәабжьқәа

Аҟәаҟа иааит Ҭырқәтәыла анапалакыҩцәа рделегациа

27.10.2014

Жьҭаара 27, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата ааԥхьарала Аҟәа иаҭааит Ҭырқәтәыла анапалакыҩцәа рделегациа. Аделегациа иалахәуп: атурагентра «Akmis Seyahat» ахадара ахантәаҩы Рухт Караальп, ахәҳаахәҭратә центр «Park Shop» зтәу Мустафа Имаил-оӷлы, аполициа аиҳабы Ердоган Ташьдемир, алогистикатә компаниа зтәу Аднан Аданур, ахәҳаахәҭра аҟәшаҿы анапалакҩы Аббас Даг уҳәа убас егь. Аҧсны аҭаара хықәкыс иамоуп атәылақәа рыбжьара аекономикатә еимадарақәа рыбжьаҵара. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата аделегациа Аҧсны адгьылҵакыраҿ рыдкылара иазкны апрограмма еиҿыркааит, уа иалоуп аофициалтә еиҧыларақәеи Аҧсны аҭоурыхтә ҭыҧқәа рҭаареи.