Ажәабжьқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҳәҳаахәҭра-ааглыхратә палатаҿ еиҿкаауп «Аҧсны-Ҭырқәтәыла анапалакраз аусуратә хеилак»

15.05.2013

Аҧсны Ҭырқәтәылеи ахәҳаахәҭра-економмикактә еизыҟазаашьақәа активла рыҿиара иабзоурахеит Ахеилак аира аидеиа. Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳара ҳнапалакыҩцәа Ҭырқәтәыла аус ацызуа рхыҧхьаӡара иазҳауеит, иара убас Ҭырқәтәыла анапалакҩцәа Аҧсны иазҿлыҳау рхыҧхьаӡара иубаратәы  иазҳауеит, иахьа аҩтәылак ртоуареикәшара 100 ил. доллар рҟынӡа инаӡеит, ари ахыҧхьаӡара маҷым, арс еиҧш атәыла маҷ. азы.

Ахеилак ихадоу ахықәкқәеи ахырхарҭақәеи иреиуоуп: аусуратә еимадарақәа рырҿиареи реиҵыхреи аԥсуеи аҭырқәуа напалакҩцәа еицырзыфеидоу аусеицуреи, Аҧсны Ҭырқәтәыла рџьарммыкьақәа рҿы абизнес анаскьагареи Аҧсны аҭырқәуа инвистициақәа адыҧхьалареи, аҧсуеи аҭырқәуа напалакҩцәеи рзинқәеи рзакәантә зҿлымҳарақәеи аԥсуеи аҭырқәуа аофициалтәи акоммерциатә усбарҭақәа рҿы рыхьчара уҳәа уб.егь.

Ахеилак ахантәаҩыс даҭоуп: Гогәуа Сенер Наџьем-иҧа, АА ААП ахадара алахәыла;

Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ- Зекир-Оӷлы Кира Аслан-иҧҳа, АА ААП анапалакыҩцәа русуразы анапхгараҭара аиҳабы;

Ахеилак амаӡаныҟәгаҩ- Абыџьба Баҭал Хырбеи-иҧа, АА ААП Адәныҟатәи аимадарақәпи аинвистициақәеи рнапхгараҭара азанааҭдырҩы.

Иҳаҧхьаӡоит, ҳтәыла ашьақәгылареи аекономика аҿиараҿи ари Ахеилак ихырҳагахап ҳәа.