Ажәабжьқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата аделегациеи Башкириа аделегацие реиҧылара мҩаҧысит

20.06.2014

Рашәара 18, Сҭампыл ақалақь имҩаҧган Геннади Гагәылиа хадара ззиуаз АА ААП аделегациеи Башкириа аделегациеи реиҧылара. АА ААП аделегациа иалахәын АА ААП ахада иабжьгаҩ Кәарацхьелиа Н., АА ААП аусуаҩ Кәартаа Д. Башкириа аделегациа иалахәын: «Опора России» ахантәаҩы Гильманшина Р., АА ААП Башкириа ахаҭарнак рафизова Л., Башкириа аланалакыҩцәа гәыҧҩын.

Аиҧылараҿы иалацәажәан Аҧсныи Башкириеи реимадара азҵаарақәа. «Ишәгәалаҳаршәоит, уажәы аҧхьа АА ААП аделегациа аустә визитла Башкириа иаҭааны ишыҟаз, уи авизит алҵшәа бзиақәа ҟанаҵеит. Уи иадҳәалоуп атуризм, аимадарақәа реимадара, атәылақәа реимадара»- иазгәеиҭеит АА ААП ахада Гагәылиа Г.Л.

Иазгәаҭан иҟоуп Башкириа аделегациа аҭактә визитла Аҧсны цәыббрамзазы иаҭааран ишыҟоу.