Ажәабжьқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата Башкортостан аделегациа аднакылеит

14.07.2014

Ҧхынгәы 14 Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатаҿ имҩаҧган Ахада Гагәылиа Геннадии Башкортостан аделегацие реиҧылара мҩаҧган. Аиҧылараҿы иалацәажәан Аҧсныи Башкортостани деимадара азҵаара. Иара убас ишьҭыхын азҵаара, анапалакыҩцәа аҩганктәи аимадара рыбжьаҵара иазкыз.

«Ари аиҧылара актәи еиҧыларам ҳара ҳзы, уажәы аҧхьа Башкортостан иаҭаахьан ҳара ҳделегациа. Ҳара аустә еимадара ҳадгылоит, аинформациа еимаадоит, имҩаҧаагоит аҩ-тәылак рнапалакыҩцәа рус зырманшәалахаша аусура», иҳәеит АА ААП ахада.

Башкортостан аделегациа, дара рыхәҭаахь ала, агәра ҳдыргеит ишазыхиту аҩ-ганктәи аусеицуреи аимадарақәа рыбжьаҵареи рырҿиареи.