Ажәабжьқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатеи «Нхыҵ-Кавказтәи афедиралтә округ абизнес-еилазаареи» аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарит

22.05.2015

Лаҵарамза 22, АА ААП аконференц-зал аҿы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатеи «Нхыҵ-Кавказтәи афедиралтә округ абизнес-еилазаареи» аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарит.

Аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит АА ААП Ахада Гагәылиа Геннадии «НКАО Абизнес-еилазаара» адиректор Бадракова Камиллеи.

Аганқәа ари аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит анапалакыҩцәа, аиҿкаарақәеи афирмақәеи рустә еимадарақәа рырҿирае, аҩ-ганктәи афеида злоу аусеицура абжьаҵареи хықәкыс ирыманы.

Аиҧылара ахыркәшамҭаз Геннади Гагәылиа сысра зуаз аган агәаларшәагатә ҳамҭа лиҭеит.