Ажәабжьқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палатеи Вьетнамтәи Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палатеи рыбжьара аусеицурахы аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит

07.07.2014

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палатеи Вьетнамтәи Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палатеи рыбжьара аусеицурахы аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит.

Вьетнамтәи Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата- аутә еилазаарақәа, анапалакыҩцәа, иара убас ахәҳаахәҭра-ааглыхратә еилазаарақәа рынтересқәа цәырызгои изыхьчои усбарҭоуп.

«Иахьа, аҧсуа џьармыкьаҿ аҭыҧантәи аалыҵ аҭыжьыҩцәа рыдагьы ицәыргоуп аҳәаанҭыҵтәы аалыҵ рыхкырацәа, урҭ азҿлымҳара рымоуп, уашьҭа иҳамоуп алшара урҭ ахкқәа вьетнамтәи ахкқәа рыла рырҭбаара. Аҧсны Аҳәынҭқарразы ари ахәҳаахәҭратәи аекономикатә лшарақша рацәаны иазаанартуеит, ианаҭоит алшара зыгәра гоу ауеицуҩы иаҳасаб ала ахы аарҧшра», - иҳәеит Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Геннади Гагәылиа.