Ажәабжьқәа

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәтра-ааглыхратә палатеи Владимертәи атәылаҿацә Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатеи рыбжьара аусеицуразы аиқәышаҳаҭра рыбжьарҵеит

15.05.2013

Лаҵарамза 7, 2013 шықәсазы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәтра-ааглыхратә палатеи Владимертәи атәылаҿацә  Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатеи рыбжьара аусеицуразы аиқәышаҳаҭра рыбжьарҵеит.

Аганқәа еицәажәеит ркомпмтенци аҳәаақәа ирҭагӡаны ртәылаҿацәқәа рҿы аекономикатә ԥсҭазаараҿы анапалакыҩцәа иаҳа алҵшәа бзиала ацхыраара рыҭара, иара убас адәныҟаекономикатә зҵаарақәагьы.

Иҳаԥхьаӡоит, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәтра-ааглыхратә палатеи Владимертәи атәылаҿацә  Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатеи рыбжьара аусеицуразы аиқәышаҳаҭра рыбжьарҵеит аҩганкгьы рнапалакҩцәа рзы иҵоуроу анырра рырҭап ҳәа.