Ажәабжьқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ареспублика аделегациа официалтә визитла Сербиатәи Ареспубликаҟны иҟоуп

15.03.2018

Хәажәкырамза 15 рзы Баниа-Лука – Сербиатәи Ареспублика аҳҭнықалақь аҟны имҩаҧысит официалла Аҧсны Аҳәынҭқарра Ареспублика аделегациеи Сербиатәи Ареспублика ахада Милорад Додики реиҧылара.

Аҧснытәи аделегациа напхгара аизуеит Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Геннади Гагәлиа. Аделегациа аилазаараҟны иҟоуп иара убас: АА Аекономика аминистр  Адгәыр Арӡынба, АА Аекономика аминистр ихаҭыҧуаҩ Заур Гәлиа, АА Акурортқәеи атуризми рзы аминистр ихаҭыҧуаҩ Асҭамыр Ахба, АА Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада ихаҭыҧуаҩ Тамила Мерцхәлаа, аилахәыра «Аваи-Агро» адиректор хада Ибрагим Аҩыӡба, иҧхьатәоу аинрал-маиор Закан Нанба иара убас АА ААП аусзуҩцәа ҩыџьа.  

Аиҧылараҟны хадаратәла зҿлымҳара аҭан аекономикеи атуризми русхк аҟны аусеицура. Ирылацәажәан иара убас аҩ-республикак рыбжьара ҿҳәара дула аусеицуреи ишьақәгылахьоу аизыҟазаашьақәа рырҭбаареи.   

Сербиатәыла аҟазаара аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧысит аҧсуа делегациеи Сербиатәи Ареспублика Ахәаахәҭреи атуризми рзы аминистр Предраг Глухаковичи, иара убас аекономикеи арегион аҿиареи рзы Златан Клокичи реиҧылара.

Хәажәкырамза 14 рзы уаанӡа изҵаҩыз Сербиатәи Ареспубликеи Аҧсны Аҳәынҭқарреи рпалатақәа рыбжьара аиқәшаҳаҭра аҳәаақәа ирҭагӡаны, насгьы  Сербиатәи Ареспублика имҩаҧгаз авизит аҭак ҟаҵаны 2017 шықәса ҭагалан Аҧсныҟа аара анаҩс  имҩаҧысит аҧснытәи аделегациеи Сербиатәи Ареспублика Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аколлегацәеи официалла реиҧылара. Асасцәа идикылеит Сербиатәи Ареспублика ААП ахада Борко Дурич.

Аиҧылараҟны ирылацәажәеит апалатақәа аҧхьаҟатәи русеицура иадҳәалоу азҵаарақәа. Ҷыдала аҧснытәи аделегациазы асасцәа здызкылоз аган ареспублика аҭоурыхи атәыла иамоу аекономика алшареи ирызкыз афильм дырбан, иара убас аҧсуа ган аганахьала зҿлымҳара змаз азҵаарақәа рҭакқәа ҟаҵан.  Ирылацәажәеит аусеицуразы ҿҳәара дула азеиҧш проектқәа реиҿкаара азҵаарақәа.