Ажәабжьқәа

Аҧсны иаҧҵоуп «Анаплакыҩцәа ҿарацәа Рассоциациа»

02.07.2018

Рашәара 29 рзы асасааирҭа «Атриум Викториа» аконференц-зал аҟны имҩаҧысит  Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата иаҧнаҵаз икоммерциатәым аилахәыра «Аҧ​сны анаплакыҩцәа ҿарацәа Рассоциациа» аӡыргара. Аиҧылара аартуа, ААП ахада Тамила Мерцхәлааҧҳа инаҵшьны иазгәалҭеит, Ассоциациа аҧҵара аидиеа ҧыхьатәи Апалата ахада, уажәазы Аҧсны аҧыза-министр  Генадиа Гагәылиа ишитәу.

- Иахьатәи ҳусмҩаҧгатә ииасуеит «Аҧсны аҧеиҧш – аҿар роуп» ҳәа адевиз аманы, избан акәзар аҿар роуп знапы иану ҳаҧсадгьыл аҧеиҧш. «Аҧсны анаплакыҩцәа ҿарацәа Рассоицациа» – икоммерциатәым хеидкылоуп, иагьеиднакылоит хатәгәаҧхарала еиуеиҧшым ахатәра аформақәа змоу анаплакыҩцәа. Ассоциациа аусура хықәкыс иамазаауеит анаплакыҩцәа ҿарацәа реидкылареи, аҿар рыбжьара анаплакра аҿиара ацхыраареи.

Шәызегьы аӡәаӡәала иаашәырҧшуеит еиуеиҧшым аусура ахырхарҭақәа, аха ҳазегьы ҳаиднакылоит имаҷуи ибжьаратәуи абизнес арҿиара агәазыҳәара, насгьы, зегь реиҳа ихадоу, ҳреспублика аекономика ашьҭыхра, – лҳәеит, еизаз бзиала шәаабеит ҳәа раҳәауа, Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада.

Ассоциациа еиҿнакаалоит абизнес-адырыҩцәа рҧыларақәа, ахы аланархәлоит аконференицақәа, афорумқәа, асеминарқәа, аӡыргарақәа, астол гежьқәа, Аҧсны аҩныҵҟа еиҧш, анҭыҵгьы. Тамила Мерцхәлааҧҳа иҭабуп ҳәа ралҳәеит аӡыргара зхы алазырхәыз зегьы, иагьырзеиӷьалшьеит имариам рус – анаплакра аҿы аихьӡарақәа.

Ҳаҭыр зқәу асас иаҳасабала аӡыргара иалахәыз Аҧсны Аҳәынҭқарра аҧыза-министр Геннади Гагәлиа, Аҧсны Ахадеи аиҳабыреи рыхьӡала анаплакыҩцәа ҿарацәа ирыдиныҳәалеит Ассоциациа аҧҵара.   

- Анаплакра инанагӡо ароль иазкны иуҳәаша рацәоуп, аха аекономикатә лҵшәақәа хамеигӡарада зус иаҿу ауаа ирхьыҧшуп. Уигьы зыҟарҵо, ахашәала аиуразы мацара акәӡам, ҳәарада, ахашәалагьы акраҵанакуеит, аха еиҳараӡак, урҭ рус иаҿуп ауаа агәырӷьареи, ахәарҭареи рызнагаразы, насгьы рус аҟнытә агәазыҳәарақәа роурц азы, – ҳәа азгәеиҭеит аҧыза-министр.

Иара инаҵшьны иазгәеиҭеит, Аҧсны аргылара аус аҿар рҿаҧхьа ишышьҭоу, убри азын аҳәынҭқарра ишаҭаху иқәыҧшу, креативла ихәыцуа аналакыҩцәа.

- Сара сгәыӷәуеит, шәара шәҿырҧшала ишаҳшәырбо еицаҳзеиҧшу ауадаҩрақәа рыӡбараҿы аидгылара шахәҭоу, избан акәзар аидгылара иаанаго – амч мацара акәӡам, азеиҧш хдырроуп. Сара исҭахуп, шәара шәызегьы шәымчқәа еилаҵаны апрограммақәа еиқәшәыршәаларц, ицәырыжәгаларац шәара шәтәала аҳәынҭқарра аҿиара шыжәбо амҩақәа, - иҳәеит Геннади Гагәылиа.

Иара иазгәеиҭеит, Аҧсны аиҳабыра гәҭакыс ишамоу, ҳаҧхьаҟатәи ашықәс азы, анаплакыҩцәа ҿарацәа афинанстә цхыраара рыҭара, уи абиуџьет аҟны ишарбахо.

Тамила Мерцхәлааҧҳа лганахь ала иазгәалҭеит, аиҳабыра аҟнытә ацхыраара аҟалара ишаанаго Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатеи аҿари ииашоу амҩа ранызаара. 

- Ари ахеилак аҧҵарала, шәара ишәыдаагалоит аиқәшәарақәеи, аиҧыларақәеи ахьеиҿышәкааша аҭыҧ, дасу аус хьыжәуа асферақәа рҿы шәҿаҧхьа ицәырҵуа ауадаҩрақәа рылацәажәаразы, иара убри алагьы шәусура аиӷьтәразы.

Насгьы Ассоциациа аҧҵара иабзоураны анаплакҩыцәа ҿарацәа зегьы џьарак еидкылахоит, анаҩс иара еиуеиҧшым аусқәа рҿы шәара ишәыцхраалоит, иаҳҳәап, шәара шәаалыҵқәа рӡыргараҿы, аимадара ҿыцқәа реиқәыршәараҿы ҳтәыла аҩныҵҟа мацара акәымкәан, анҭыҵгьы, – лҳәеит ААП ахада.

Иҿыцу ауаажәларратә хеилак аиҳабы ихьӡ аҳәара аамҭа анааи, Тамила Мерцхәлааҧҳа еизаз иргәалалыршәеит, икоммерциатәым аилахәыра «Аҧсны анаплакыҩцәа ҿарацәа Рассоциациа» ахантәаҩы иҭыҧахь Камилла Кәыҵниаҧҳа лкандидатура адгылара шаиҭаз Геннади Гагәлиа.

2013 шықәсазы Камилла Кәыҵниа лхы алалырхәит Аҧсны аҿар рус азы Аилак имҩаҧнагоз аконкурс, уи аҟны аиааира илзаанагаз агрант ала иаалыртит имаҷу анаплакы асыаӡбал аҭыжьразы.

Ҧышәас илымоуп еиуеиҧшым Аҧсны аҩныҵҟеи, анҭыҵи имҩаҧгақәаз ацәыргақәҵақәа рылахәра, убасгьы Адунеижәларбжьаратәи агро-ааглыхратә цәыргақәҵа «Ихьыҧсарроу ҭагалан – 2017» аҟны, напхгара ззылуа анапакы аалых ианашьан ҩ-хьтәы медалк.

- Камилла Кәыҵниаҧҳа аусура даара бзиа избо уаҩуп, уи адагьы зхықәкы иацәхьамҵуа, есымша зҿаҧхьа иҿыцу адҵақәа ықәзыргыло, урҭ рынагӡаразы илылшо зегь ҟазҵо лоуп, - ҳәа инаҵшьны иазгәалҭеит Тамила Мерцхәлааҧҳа.   

Камилла Кәыҵниаҧҳа иҭабуп лҳәеит лганахьала иаарҧшыз агәрагаразы.

- Сара исыдуп даара иҳараку аҭакҧхықәра, исылшо зегь ҟасҵоит шәгәыӷрақәа шәырмеижьарц азы. Ҳарҭ – анаплакыҩцәа ҿарацәа, иахьынӡауа ҳахәҭаа алаҳҵароуп Аҧсны анаплакра аҿиара аус, - лҳәеит ҿыц иалхыз Ассоциациа ахантәаҩы.

Уи ашьҭахь аӡыргара иалахәыз идырбан Аӡыргареи ацәыргақәҵатә усуреи рзы ААП аҟәша иҭнахыз авидеонҵамҭа, Аҧсны анаплакҩыцәа ҿарацәа ирызкны. Аклиника-диагностикатә центр «ЛабКвест» аиҳабы Амина Ачҧҳа, асалон «New-Fantasy» аиҳабы Нана Анчабаӡе, ЗҲәА «Апсуа Тур» аиҳабы Елизавета Маланиҧҳа, ахеилак «Смайл-Тур» аҧҵаҩы Милана Сангулиаҧҳа, Гәдоуҭатәи афирма «Рестаилинг» аиҳабы Осман Барцыц, Аҟәатәи ахштә зауад аиҳабы Астан Аӡынба, ахеилак «Мон- кафе» аиҳабы Инара Агрҧҳа гәыкҧыскала   Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата итабуп ҳәа азырҳәеит «Аҧсны анаплакыҩцәа ҿарацәа Рассоциациа» аҧҵаразы.

- Абизнес аҟны ҳазегьы иҳазцәырҵуа ауадаҩрақәа еиҧшуп. Аха ҳазегьы командак аҟны ҳаныҟалалак ашьҭахь, ҳзинқәа рыхьчара мацара акәымкәан, абизнес амҩаҧгара аганахьала иаҳамоу аҧышәа аимдареи, ҳаицхырааны ҳҳәынҭқарра аекономика ашьҭыхреи ҳалшоит, - рҳәеит иқәгылақәоз.

Аиҧылара иалахәыз зегьы иазгәарҭон, Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата гхак ҟамҵакәаа изҿу аус еишьҭаргыло ишеиқәнаршәо, насгьы есымша анаплакыҩцәа анҭыҵтәи рекономикатә еимадарақәа рырҿиаразы ацхыраара шыҟанаҵо.

Аӡыргара ахыркәшамҭаз Ассоциациа алаларазы 40 арзаҳал напы рыҵаҩын.

Ҳаҭыр зқәу сасны аусмҩаҧгатә далахәын Аҧсны ахада исубарҭа анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ Адгәыр Лышәба.