Ажәабжьқәа

Аҧсныи Туниси Рхәаахәҭра-ааглыхратә палатақәа рыбжьара аусеицуразы аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩра мҩаҧысит.

23.12.2013

Ҧхынҷкәын 19 2013 шықәсазы Аҧсны аекономикаҿы акрвызҵазкуа ахҭыс ҟалеит: Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатеи Тунис Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатеи рыбжьара аусеицуразы аҩ-ганктәи Аиқәшаҳаҭра рыбжьаҵан.

Раҧхьатәи ажәа иҳәеит  адкылара мҩаҧызгоз аган ахада- Тунис ААП ахада Мунир Муахар.  Асасцәа аҧсшәа нараҳәаны, иара Тунис аекономика ахҳәаа ҟаиҵеит, Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата аусуреи ахықәкқәеи, еиҭеиҳәеит Тунис еисышықәса имҩаҧгохо акрызҵазкуа жәларбжьаратәи аекономикатә усмҩаҧгатәқәа,  Иаҳаракыра Муахар иазгәеиҭеит аҵак ду шамоу рнапы зҵарыҩуа ашәҟәы, раҧхьатәи ашьаҿа Аҧсныи Туниси аҩ-ганктәи ахәҳахәҭра-економикатә еизыҟазаашьақәа рыҿиараҿы.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата Ахада, ихәҭаахьала иҭабуп ҳәан реиҳәеит адкылареи аизыҟазаашьақәа рырҿиареи рзы ирымоу азҿлымҳареи рзы.  Иара Тунис анапалакыҩцәа ирзеиҭеиҳәеит Аҧсны Аҳәынҭқарра аҭоурых ихадоу афактқәеи, ҳара ҳтәыла аекономикатә ҭагылазаашьа, иазгәеиҭеит Аҧсны ААП аамҭа кьаҿк иалагӡаны аихьӡарақәа.

Анаҩс ахарацәа иалацәадеит еицымҩаҧыр зылшо апроектқәа, аҩ-тәылак рекономикатә ҭагылазаашьа.

Акыр аамҭа аилацәажәара ашьҭахь, Гагәылиа Геннади Мунир Муахари рнапы аҵарҩит аиқәшаҳаҭра аҧсышәалеи афранцыз бызшәалеи, агәаларшәагатә ҳамҭақәа еимырдеит. Аусмҩаҧгатә аофициалтә хәҭа хыркәшо, Тунис ААП ахада Аҧснытәи аделегациа агәырҕьатә шьыбжьхьафарахь ааҧхьара риҭеит.

Анапы аҵаҩраҿы далахәын Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-минист Страничкин Александр.