Ажәабжьқәа

АА ААП аделегациа Ербиль (Ирактәи Курдистан) иаҭааит

14.07.2015

Акыр ҵуеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аус ауеижьҭеи аҧсуа напалакцәа егьырҭ аҳәынҭқаррақәа, мрагыларатәи атәылақәа реимадара арҿиареи арӷәӷәареи рзы .

Арҭ атәылақәа ируакуп Ирактәи Курдистан.

Курдистан Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатақәа  Рфедирациа ааҧхьарала Аҧсны Аҳәәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аделегациа аҭааит афициалтә визитла Ирактәи Курдистан аҳҭнықалақь Ербиль ақалақь. Аделегациа хадара азиуан АА ААП Ахада Гагәылиа Геннади.

Ишазыҧхьагәаҭаз еиҧш, ҧхынгшы мза 12 рзы Курдистан Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатақәа Рфедирациеи Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатаеи аусеицуразы рнапы ааҵарҩит аиқәшаҳаҭра.

Ахәаахәҭра –ааглыхратә палата авизит хақәкыс иаман Аҧсны Аҳәынҭқарра аҳәаанырцәтәи атәылақәа рыбжьара атауареикәшара аизырҳара, аинвесторцәа рыҧшаара, Аҧсны арабтәи атәылақша рыбжьара астатус аизырҳара.

Аделегациа Ербиль иҟазаалоит ҧхынгәы 15 нӡа.