Ажәабжьқәа

АА ААП ахада Гагәылиа Геннадии УА ААП ахада Сергеи Катырин реиҧылара

26.09.2014

Цәыббра 25 еиҿкаан АА ААП ахада Гагәылиа Геннадии УА ААП ахада Сергеи Катырин реиҧылара.

Аганқәа иазгәарҭеит ишьақәгылахьоу аҩ-ганктәи аимадара бзиақәа, агәыӷра аадырҧшит аҧхьаҟагьы аимадарақәа рырҿиара иацырҵапҳәа.  УА ААП асистема аимадара рырҿиараҿы аҵак ду амоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата Аахыҵ Федералтә Округи Нхыҵ Кавказтәи Федералтә Округи  рхәҳаахәҭра-ааглыхратә палатақәа Рассоциациа алалара.

Ганнади Гагәылиа ҳтәылаҿы иҟоу ауаажәларратә-економикатә ҭаылазаашьа иҳәеит, анапалакыҩцәе реилазаара иаҳа активла аҿиареи аҳәынҭқарра адгылареи ишазыҧшу, еиҳаракгьы абизнес маҷ. Иара убас ицоит аекономикатә зҵаарақәа рыла абизнес аусура аӡбара алацәажәарақәа цоит, иҳәеит Геннадии Гагәылиа.

Апалатақәа рхадацәа иалацәажәеит активла аинвестициатә усура арҿиара азҵаара. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Урыстәыла Афедерациа Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата имҩаҧнаго атәылаҿвацәқәа рекономикатәи ринвестициатәи цәыргарақәа рзы ирымоу аҧышәа дазҿлымҳахеит. Иӡбоуп аинформациатә еимадара аиҵыхра, иара уахь иналаҵаны аинтернет алшарақәа (апалатақәа рсаитқәа).