Ажәабжьқәа

АА ААП аустә визитла Бахреин иҟоуп

19.04.2016

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аделегаиа аустә визитла Бахреин Аҳра иаҭааит, аделегациа напхгара азиуеит Лышәба Адгәыр. Мшаҧымза 19 рзы Бахреин Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатаҿ аиҧылара мҩаҧган. Аганқәа ахәаахәҭра-економикатә еимадарақәа рырҿтара иалацәажәеит.

АА ААП аустә визит иацҵоуп.