Ажәабжьқәа

АА ААП Франциа ахаҭарнакцәа аҭоуп

03.09.2013

Нанҳәа 22 Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатаҿ АА ААП Франциа ахаҭарнак даҭан, иаҭан ҳара ҳтәылауаҩ , иахьатәи аамҭазы Франциа инхо, Алина Ашуба-Бетиуни лара лыҧшәма Жан-Кристоф Бетиуни. Дара иҳәынҭқарратәыи икоммерциатәым аилак азҿлымҳарақәа адгылара арҭалоит.

Иахьатәи аиҧылараҿ иалаҵәажәан иаҳа иманшәалоу амҩақәа рыҧшаара, аҩ-тәылак русеицура азҵаатәқәа. Геннади Гагәылиа иазгәеиҭеит «Аҵак ду амоуп аполитикатә еимадарақәа адагьы, ауаажәларратә еимадарагь, убасҟан ауп акоммерциатә адгаларақәа аныҟалогьы, ари ацхыраара анаҭоит аустә еизыҟазаашьақәа рырӷәӷәара».

АА ААП Франциа ахаҭарнакцәа рыгәҭакқәеи рхыцрақәеи ртәы еиҭарбҳәеит, урҭ рҟынтә аустә ҩаӡарахь ишьҭыхзар дара нагӡазар ауеит.