Ажәабжьқәа

АА ААП “Урыстәыла ашьаҟа” аусецуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит

21.10.2013

Жьҭаара 12, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатаҿ урыстәылазегьтәи амаҷи абжьаратә напалакра ауаажәларратә еиҿкаара “Урыстәыла ашьаҟа” Башкириатәи арегионтә ҟәша акоммерциатә директор Лиаисан Николаева лҧылара мҩаҧган.

Аиҧылараҿы ецырзыфеидоу аусецецуразы амҩақәа ирылацәажәан. “Аусецуразы ихадоу хырхарҭақәоуп атуризми ақыҭанхамҩеи” –ҳәа азгәалҭеит Лиаисан Николаева. Аҧсны лыҟазаара амҭа кьаҿ иалагӡаны, лара дахьӡеит еиуеиҧшым анаплакқәа рҭаара.  АА ААП лара дзызҿлымҳаз анаплакқәа, Аҧсны аус зуа рыла аинформациа лырҭеит. “Агәра ганы сыҟоуп, ври аиқәшаҳаҭра  ала Аҧсни Башкартастани рнапалакыҩцәа реимадара аиҵыҵрки арҕәҕәареи аҿы ацхыраара ду шыҟанаҵо ала”- иазгәеиҭеит АА ААП ахада Гагәлиа Г.Л. Аиҧылара ахыркәшараан аганқәа аикәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит, агәалашәагатә ҳамҭақәа еимырдеит.