Ажәабжьқәа

АА ААПи АА Аҳәынҭқарратә Аҳазалхратә еилаки АА астандартқәеи ахархәареи атехникатә хылаҧшреи аҳәынҭеилаки рыбдьара Аиқәшаҳаҭра рыбжьаҵоуп

28.05.2015

Лаҵарамза 28 «Москва аҩны» аконферекц зал аҿы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатеи  Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҳәынҭқарратә Аҳазалхратә еилаки Аҧсны Аҳәынҭқарра астандартқәеи ахархәареи атехникатә хылаҧшреи аҳәынҭеилаки рыбдьара Аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит.

Аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит:  Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата Ахада Гагәылиа Геннади,   Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҳәынҭқарратә Аҳазалхратә еилакы ахантәаҩы Кобахьиа Даур,  Аҧсны Аҳәынҭқарра астандартқәеи ахархәареи атехникатә хылаҧшреи аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Рштуни Ерик.

Аганқәа ари Аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит русураҿы аимадара аиуразы, Аҧсны анапалакратә усура арҿиараҿы ацхыраара аҭаразы.

Аганқәа ирылацәажәеит раҧхьаҟа ишьҭоу аусқәеи урҭ рыӡбашьа амҩақәеи.