Ажәабжьқәа

Ахақәиҭра ашҭаҿы Владислав Арӡынба 70 шықәса ихыҵра иазкыз аусмҩаҧгатә мҩаҧган

12.05.2015

Лаҵарамза 11, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата Ахақәиҭра ашҭаҿы еиҿыркааит Аҧсны Аҳәынҭқарра Раҧхьатәи Ахада Владислав Арӡынба 70 шықәса ихыҵра иазкыз аусмҩаҧгатә.

Ахақәиҭра ашҭа иаҧну апарк адгьылҵакыра, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аҧшьгарала иахьарнахыс Ахақәиҭра апарк ҳәа ахьӡтәхоит.

Иара убас, Ахақәиҭра ашҭаҿы еисымша иахашәыршәырлоит Аҧсны Аҳәынҭқарратә бирак, иара шьҭыхын а́ҿхәынҭқарратә гимн арҳәарала.

Аусмҩаҧгатә ааиртит Ахәынҭқарра Ахада ихаҭыҧуаҩ Витали Габниа, иара иажәахә аҿы дазааҭгылеит Аҧсны Раҧхьатәи ахада ихаҭара.

Аҟәа ақалақь Ахадара Ахада Ҳаразиа Адгәыр иазгәаиҭеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аџьабаа рацәаны ишадырбало акалақь ахаҿра аиӷьтәра азы.

Аусмҩаҧгатә ахыркәшараан асасцәа ааҧхьара рыҭан ачеиџьыкахь.