Ажәабжьқәа

Аладатәи Новгород ААП аҿы имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарраеи Аладатәи Новгороди ахәаахәҭра-економикатәи акультуратәи усеицура азҵаарақәа ирызкыз аишәа гьежь

24.07.2015

Ҧхынгәы 22 Аҧсны Аҳәынҭқарра аделегациа аустә визитла иаҭааит Аладатәи Новгород. Аделегациа иалахәын Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Гагәылиа Геннадии, АА ААП Ахада актәи ихаҭыҧуаҩ Лышәба Адгәыр, Ақыҭанхамҩа аминистр ихаҭыҧуаҩ Дауров Владимир, Акурорти атуризми рминистр ихаҭыҧуаҩ Асҭамыр Ахба.

Ари аусмҩаҧатә азҿлымҳара ду рынаҭеит аоблость абизнес еилазаара. Адырҩаҽны Аҧсны аделегациа идикылеит агубернатор ихаҭыҧуаҩ, Евлении Лиулиун. Аиҧылара иалахәын ааглыхреи, ахәаахәҭреи, анапалакреи рминистрра аминистр Александр Макаров, ақыҭанхамҩа аминистр Алексеи Морозов, ахәаахәҭцәеи ааглыхыҩцәеи рхаҭарнакыҩцәа. Алацәажәараҿы ихадоу теманы иҟалеи ақыҭанхамҩеи атуризми рырҿиара азҵаарақәа.

Евгении Лиули иазгәеиҭеит, анаҩстәи идуу адиалог мҩаҧысуеит Жәларҩжьаратәи IV абизнес-саммит, уи ҟалоит ари арегион аҿы цәыббрамзазы.

Ҧхынгәы 23 ақалақь Арзамаз амер Михаил Бузин иҧылара мҩаҧган. Аиҧылараҿы иалацәаәан аҧсны аҳәын  карреи ақалақь Арзамази русеицура азҵаарақәа.

Ҧхынгәы 24 иазгәаҭаны иҟоуп Арзамаз абизнес-еилазаара рҧылара.