Ажәабжьқәа

АҦСНЫ ААП АХАДА ДЫРҦЫЛЕИТ ҬЫРҚӘТӘЫЛАТӘИ АДЕЛЕГАЦИА

15.10.2019

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатаҟны имҩаҧысит Апалата ахада Тамила Мерцхәлааи Тахир (Озбен) Леипа напхгара ззиуа Ҭырқәтәылатәи аделегациеи реиҧылара. Тахир Леипа ақалақь Анкара иаҧҵоу аиҩызара аклуб деиҳабуп.

Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа злаз аделегациа Аҧсныҟа раара макьаназы ардырратә ҟазшьоуп иамоу.

ААП ахада Тамила Мерцхәлааҧҳа асасцәа ирзеиҭалҳәеит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахәаахәҭреи абизнеси рныҟәгаразы иҟоу аҧҟарақәа, иара убасгьы дазааҭгылеит ҳтәыла иамоу аекономикатәи аинвестициатәи амчхара.

Аиҧылараҟны иалацәажәеит Аҧсныи Ҭырқәтәылеи реиҩызаратәи, рыхәаахәҭра-економикатәи еизыҟазаашьақәа ирызку азҵаарақәа, иара убасгьы иазааҭгылеит еицырзыфеидоу аусеицура алшарақәа.

Аиҧылара ахыркәшамҭаз, аҧхарра зцыз адкыларазы асасцәа иҭабуп ҳәа ларҳәеит ААП ахада Тамила Мерцхәлааҧҳа, агәаларшәагатә ҳамҭагьы лырҭеит.

Аилыркаа: Ҭырқәтәыла аиҩызара аклуб аплатформа – икоммерциатәым еиҿкаароуп, уи иалахәуп Ҭырқәтәыла инхо, кавказтәи ахылҵшьҭра змоу ачынуааи абизнесуааи. Раҧхьатәи Аклуб аҧҵан Анкара, 1987 шықәсазы. Аамҭак ашьҭахь аиҩызаратә клубқәа аҧырҵеит ақалақьқәа Сҭамҧыл, Коџьаели, Бурса, Дузџьа, Измир, Ҟаисери, Адана, Анталиа, Башкент рҟны. 2013 шықәсазы аиҩызаратә клубқәа рҽааилархәны иаҧырҵоит аиҩызара аклуб аплатформа. Иахьазы, аклубқәа зегьы русура мҩаҧысуеит Аплатформа адгыларала.