Ажәабжьқәа

Имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата аусуаҩцәеи Очамчыра араион анапалакыҩцәеи реиҧылара

21.02.2014

Жәабран 21, имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата аусуаҩцәеи Очамчыра араион анапалакыҩцәеи реиҧылара.

АВиҧылара иалахәын: Очыамчыра араион акхадара ахада Џьопуа Мурман Саҭбеи-иҧа,  АА ААП ахада ихаҭыҧуаҩ Лышәба Адгәыр Нурбеи-иҧа, АА ААП аусуаҩцәа.

Ахәҳахәҭрак-ааглыхратә палата аусурақәеи амаҵзурақәеи рыла ажәахәқәа рыманы аиҧылараҿы иқәгылеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата анапхгараҭарақәа реиҳаҩацәа Аџьба Маиа Кәыҷа-иҧҳа, Зекир-оглы Кира Аслан-иҧҳа, Киут Лана.

Аиҧылараҿы иалацәажәан Очамчыра араион аекономикаҿы актуалра змоу азҵаатәқәа.

Иара убас иалацәажәан Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палатеи Очамчыра араион ахадареи рыбжьара аусеицуразы аиқәшаҳаҭра апроект.

Аиҧылара аофициалтә хәҭа ахыркәшара ашьҭахь, АА ААП аусуаҩцәа аизара иалахәыз АА ААП акьыҧхьтә аалыҵ рзыршеит, иара убас 2014 шықәса анаплакқәа ктаталог.