Ажәабжьқәа

Пиатигорск имҩаҧысуеит жәларбжьаратәи афорум «Нхыҵ Кавказ: атәылаҿацә аицлабралшара арҿиара»

23.10.2014

Жьҭаара 22 Пиатигорсктәи Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата ааҧхьарала Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата аҽаланархәит жәларбжьаратәи афорум «Нхыҵ Кавказ: атәылаҿацә аицлабралшара арҿиара», иара мҩаҧысуеит Пиатигорск жьҭаара 22-23.

Афорум еиҿыркааит Урыстәыла Афедирациа Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата, НКАО Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палатақәа рассоциациа, Урыстәыла Афедирациа Адәныҟатәи аусқәа рминистрра ацхыраарала Пиатигорсктәи Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата.

Афорум рҽаладырхәит 300-ҩык инареиҳаны анапалакыҩцәа, Урыстәыла Афедтрациа аҳәынҭқарратә мчра ахаҭарнакцәа, Азербаиџан, Ермантәыла, Афганистан, Ҭырқәтәыла, Иран, Китаи, Ветнам, Шри-Ланка, Аахыҵ Уаҧстәыла.

Ари аусмҩаҧгатә аҿы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳаахәҭра-ааглыхратә палата ахьӡала иҽалаирхәит АА ААП Ахада актәи ихаҭыҧуаҩ Лышәба Адгәыр Нурбеи-иҧа.

«Афорум ҿырҧшыгоуп аҳәынҭқарреи абизнеси русеицуразы,  абизнес инициатива аҳәынҭқарратә мчқәа адгылара арҭеит»,- иҳәеит афорум аартраҿы Урыстәыла Афедирациа аҳәҳаахәҭра-ааглыхратә палата адәныҟаекономикатә еимадарақәа рдепорматент Адиректор Владимир Падалко.

Афорум аҳәввқәа ирҭагӡаны имҩаҧган ацәыргақәҵа, уаҟа аустә еилазаара рх́атә аалыҵ цәырыргеит, иара убас егьырҭ раалыҵқәа ирыхәаҧшит.

Афорум ахәыркәшазазы еиҿкааан ачеиџьыка, иара убас акультуратә усмҩаҧгатәқәа.