Ажәабжьқәа

Самара ақалақь имҩаҧган 3-тәи Жәларбжьаратәи ацәыргақәҵа аартра

03.04.2014

Мшаҧы 2, 2014 шықәсазы Самаратәи Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата ааҧхьарала Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата Лышәба А.Н. напхгара зиҭоз аделегациа аҽаланархәит 3-тәи Жәларбжьаратә ацәыргақәҵа «Туриндустриа. Ааҧын» аартра.

Ацәргақәа аиҿкаара ахахьы иагеит акомпаниа «Експо-Волга», Самаратәи атәылаҿацә атуризм адепортамент ацхыраарала.

Аҧсны Ахәынҭқарра ахәҳахәҭра-ааглыхратә палата аделегациа еиҿнакааит Аҧсны атуризм ацәыргара.

Ацәыргақәҵа аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҿкаан Аҧснытәи аделегациа аиҳабы Лышәьа А.Н. Самаратәи атәылаҿацә атуризм адепортамент аиҳабы Мальцев М.В. реиҧылара, уа иалацәажәан Аҧсны атуриәм аиндустриа аҿиара азҵаарақәа.

Ацәыргақәҵа аусура иалагӡаны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәҳахәҭра ааглыхратә палата азанааҭдырыҩцәа ирылахәын аҧхьагылара змоу аҭҵааҩцәа имҩаҧыргаз асеминарқәа.