Ажәабжьқәа

Тамила Мерцхәлааҧҳа Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахадас далхуп

26.04.2018

Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Геннади Гагәлиа Аҧсны аҧыза-министрс иҟалара инадҳәаланы, мшаҧымза 25 рзы имҩаҧысит Апалата Анапхгара изаамҭанытәиим аилатәара. Амшхәаҧштә иқәгылаз зҵаарак акәын – Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада ҿыц иалхра. Иаарту абжьыҭарала зегьы еицҿакны ирыӡбеит Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахадас Тамила Мерцхәлааҧҳа далхзарц. Аилатәара иалахәын Апалата Анапхгара алахәцәа 11-ҩык, 13 рҟынтә. Уаанӡа Тамила Мерцхәлааҧҳа Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада ихаҭыҧуаҩыс дыҟан.