Ажәабжьқәа

Цәыббра 1 – Адыррақәа рымш!

01.09.2016

Цәыббра 1 – даҽакы иузадымкыло дыҳәоуп арҵаҩцәа, аҵаҩцәа аҭаацәа рзы. Сынтәа, цәыббра аказы раҧхьаӡа ашкол ахь ршьапы еихыргоит 2700 инареиҳаны аҵаҩцәа. Дара рзы рышәқәа аадыртуеит Аҧсны Аҳәынҭқарра 156 жьаратә ҵараиурҭақәа.

Ирзаанагааит ақәҿиара дуқәа, аихьӡарақәа, аизҳара ари аҵара шықәыс ҿыц аҵара иазыҳәо зегьы.

Мышьҭабзиала шәҭаалааит, аҵаҩцәа!

Ҧхьаҟа адыррақәа рахь!