Ажәабжьқәа

Ҭырқәтәыла азеиҧшҵараиурҭатә школқәа руак аҿы аҧсуа бызшәа рдырҵара иалагеит

23.10.2014

Ҭырқәтәылатәи ақалақь Хендек азеиҧшҵараиурҭатә школқәа руак аҿы аҧсуа бызшәа рдырҵара иалагеит, ари аанацҳаит АПСНЫПРЕСС ахь Арепатриациазы аҳәынҭқарратә комитет.

Аиҵбыратә классқәа рҿы аҧсуа бызшәа арҵаҩыс дыҟоуп Сақариа ақалақь ииз, Ирфан Хоџьаа. Ахатәы бызшәа аҵара иалаз 15-ҩык ыҟоуп.